MONTESSORI DOMA I.

10.02.2016 22:43

MARIE MONTESSORI 

Musíme si uvědomit, že v době, kdy Marie Montessori žila a předávala své
myšlenky a metodu do okolního světa, byly podmínky výchovy i přístup lidí k dětem
odlišný nežli dnes. Dítě bylo vnímáno, jako něco, co nic neumí, nezná a musíme ho
naplnit vědomostmi a poslušností. Dítě pro ně bylo jako něco málo hodnotného, co je
potřeba zhodnotit naší výchovou, školou a prací. Děti se využívaly už od předškolního
věku jako levná pracovní síla. Výchova byla v té době velmi tvrdá, vůbec se nevěnovala
dětským potřebám. V lépe situovaných rodinách byla péče o děti většinou svěřena cizím
osobám, nebo byly odeslány do ciziny, rodiče se o ně příliš nestarali. To nakonec platí i
dnes, kde dospělí jsou nešťastní, když jsou chudí a děti jsou nešťastní, když jsou jejich
rodiče bohatí.
Z výše uvedeného vyplývá, že dnes se přístup k dětem proměnil, ale také
samozřejmě záleží na tom, kde a komu se dítě narodilo. V západním světě mají děti
v dnešní době maximální pohodlí, dostatek jídla a hodně podnětů. Záleží však jak jsou
vedeni, musíme se postarat o to, aby se z nich nestali pouze konzumenti, kteří
neprodukují žádné skutečné hodnoty. To je ovšem všechno pouze na nás, na rodičích,
prarodičích či pedagozích. Dnešní situace v rodinách, její morální a etické hodnoty jsou
katastrofické a děti (ale i dospělí) potřebují vlastně pomoc. A kde pomoc najít? Je to věc
nás všech, a proto si musíme pomáhat, správným příkladem, správným chováním a
zažitými etickými a morálními normami. Nebylo by od věci opětovně zavést do všech
škol vyučování morálky a etiky, jako povinného předmětu.
Pro děti, které potřebují každodenní jistoty, řád je velmi těžké nacházet v této
společnosti pevné body, které je možné následovat. Pokud chceme změnit a ovlivnit
vývoj společnosti, musíme začít od těch nejmenších dětí.
V případě, že bychom více investovali do dětí předškolního věku, určitě by se
nám to časem vrátilo zpět. Právě v MŠ či na prvním stupni ZŠ je potřeba investovat více
peněz, které se nám vrátí v podobě kvalitně připravených dětí. Tyto děti budou dobře
připraveny do praktického života, ale obstojí i v dalším studiu a poznávání svého
okolního světa.
Marie Montessori se intenzivně zajímala o vývoj člověka od početí přes celé
dětství. Ve své knize „Absorbující mysl“ se v úvodních kapitálách „ Zázrak stvoření,
embryologie a chování, psychický zárodek“ podrobně zajímá o vývoj člověka. Vychází
i z Freudovy psychoanalýzy, která odhalila prostor nevědomí. Zikmund Freud si stejně
jako Marie Montessori silně uvědomoval, že problémy, které vznikly v dětství, mají vliv
a ovlivňují celý další vývoj člověka.
Je všeobecně známo, že dítě se vyvíjí do svých 7 let, ale stále se o to málo dbá.
Marie Montessori ve své knize „Absorbující mysl“ píše, cituji:“ Znát, milovat a
pomáhat jsou tři základní principy všech náboženství, avšak skutečným tvůrcem našich
duchovních hodnot je dítě."1
Zkušenosti nám ukazují, že s přípravou a s rozvojem jedince je nutné začít před
jeho početím a aktem početí daného jedince (vědomou přípravou jejich rodičů a jejich
myšlenkových forem). Rodiče mohou v okamžiku, kdy připustí, že nejsou velkými
tvůrci, ale jen důležitými pomocníky při tvoření, plnit důležité poslání mnohem lépe.
Získají nadhled, který z nich učiní pomocníky skutečně nepostradatelné. Dítě totiž může
bezchybně tvořit jen za předpokladu, že se mu dostává vhodné podpory. Individuálním
přístupem ke každému dítěti je možné zajistit jeho prosperitu a motivovat ho správným
směrem. Autorita rodičů by se neměla opírat o jejich schopnost stát na vlastních nohou
ale o schopnost dítěti správně pomáhat v jeho růstu. Opravdová velikost rodičů tkví
právě v jejich respektu pro mentální potřeby dítěte.
1 MONTESSORI, M., Absorbující mysl, s. 149. Praha SPN: 2003. ISBN 80-86-189-02-3.

 

Zpět