MONTESSORI DOMA II.

20.02.2016 14:34

Metoda Marie Montessori

Výchova dítte je velmi tžký a zodpovdný úkol. Velikost lidské osobnosti se zaíná formovat v okamžiku narození a první dva roky jsou z hlediska vývoje osobnosti tmi nejdležitjšími v celém lidském život. Vše, ím v jádru jsme, bylo vytvoeno malým díttem – tím díttem, kterým jsme byli první dva roky svého života. Výchovu a vzdlávání je nutno zahájit hned po narození. V knize Marie Montessori, „Absorbující mysl“ se na stran12,13 píše „Ve vku tí let má dítpoloženy základy své lidské osobnosti. Psychologové asto tvrdí, že kdybychom chtli v dosplosti zopakovat pokrok dosažený díttem za 3 roky, budeme k tomu potebovat pibližnšedesát let.“ a na další stránce napsala, cituji: „Vzdlávání není nco, co dlá uitel, ale že je to pirozený proces, který probíhá samovolnv každé lidské bytosti. Jeho podstatou není naslouchání slovm, ale praktická zkušenost, kterou jedinec získává pi aktivním psobení na své okolí. Úkolem uitele tedy není mluvit, nýbrž promyslet a pipravit takový sled motivaních prvk, který by dti vedl ke spontánnímu vstebávání vdomostí a osvojování dovedností ve speciálním, pro npipraveném prostedí. 2

Dítmá období zvýšeného vnímání, a pokud nemá dítmožnost jednat v souladu s pravidly svého citlivého období, píležitost k pirozenému dobývání okolního svt je ztracena, a to navždy. V dobjejího psobení je všechno snadné, vše se dje s pirozeným nadšením. Každé vynaložené úsilí pináší zisk. Teprve když je cíle dosaženo, dostavuje se únava a nastupuje tíha nezájmu“. Senzitivní fáze (fáze ei, fáze ádu, fáze tíbení smysl, fáze fascinace malými vcmi, fáze sociálních vztah, fáze pohybu). Dtství tak pirozenplyne od jednoho vývoje k druhému v neutuchajícím rytmu, který je páteí jeho radosti a štstí. Na druhou stranu však, pokud období zvýšené vnímavosti vyhasne, další intelektuální zisky jsou možné jen na základrozumového myšlení, volního úsilí a pracného hledání.

2

page11image16000

MONTESSORI, M., Absorbující mysl, s. 13. Praha SPN: 2003. ISBN 80-86-189-02-3. 

 

Zpět