MONTESSORI DOMA XI.

02.05.2016 07:00

Podnětné myšlenky Marie Montessori 

Zajímavé myšlenky Marie Montessori, které nás mohou oslovit, i v dnešní době jsem čerpala z knihy: Zelinková Olga, „Pomoz mi, abych to dokázal sám“(strana č. 17, 
18). 
• „Dítě je tvůrcem sebe sama“ – samo má rozhodující vliv na svůj vývoj. Dítě pouze samo určuje, které podněty z jeho okolí a jakým způsobem ho ovlivní. • „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.  V této větě je obsaženo tolik moudrosti, že i dnes nám pomáhá pochopit odkaz paní Marie Montessori. Dospělí nemají za úkol formovat dítě, odstraňovat mu překážky, ale mají udělat vše, aby dítě vlastními silami a svým způsobem a tempem získalo nové dovednosti, vědomosti a zkušenosti a svým tempem se včleňovalo do naší společnosti. • „Ruka je nástrojem ducha. Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, rozvoj myšlení a řeči“. Při jakékoliv práci je nutné spojovat konkrétní poznání s manipulací s věcmi. Je nutné propojovat tělesné a duchovní aktivity a získávání poznatků uvádět přímo do praxe – vyzkoušet si vše na vlastní kůži.  • „Respektování senzitivních období“.  Senzitivní období je doba, kdy je dítě obzvláště citlivé (připravené) pro získávání určitých dovedností, které mimo toto období velmi pracně získává. Není-li takové období využito, senzitivita mizí. • „Svobodná volba práce“. Dítě si samo rozhoduje, co bude dělat, kde bude 
pracovat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.  • „Připravené prostředí“. Jedná se o pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci, které je nutné uspořádat tak, aby umožňovaly volný přístup k pomůckám a byly dítěti vždy na očích a k dispozici. • „Polarizace pozornosti“. Dítě je schopné se vědomě soustředit a intenzivně a dlouhodobě pracovat na práci, která ho zaujme, jedná se o základ učení. • „Celostní učení“. Člověk je třístupňová bytost (tělo, duše a duch). Tyto tři prvky v sobě obsahuje každý člověk a od ostatních živých tvorů se právě tímto od nich liší. Duševní život znamená chtění, cítění, myšlení a jednání. Ovlivňuje pohyb, který však zpětně působí na duševní život. Všechny složky naší osobnosti musíme prolínat do každodenního života i do našeho procesu učení a žití
Marie Montessori rozdělila svoje učení do těchto oblastí: 
1) Praktický život 
2) Smyslová výchova 
3) Kosmická výchova (vše, co nás obklopuje) 
4) Matematika 
5) Český jazyk 
Všechny oblasti jsou obsaženy již MŠ, kde se začíná praktickým životem přesně podle vývojových období dítěte, následně pak smyslovou výchovou, kosmickou výchovou, matematikou a jazykem. Ve školách se rozšiřují potom oblasti matematiky, jazyka a kosmické výchovy. Vše budu podrobněji vysvětlovat v praktické části této bakalářské práce.   
Zpět