UČÍME SE SPOLEČNĚ - PRACOVNÍ LISTY - 1. ROČNÍK 1. pololetí

Vyprodáno
Akční nabídka


Kód produktu:STK701

Dostupnost:Skladem

Počet kusů skladem:2

 • Záruka (měsíců): 24
99,00 Kč 119,00 Kč
 • Pracovní listy, které máte před sebou, jsou určeny pro skupinové a kooperativní učení dětí v 1. roční­ku ZŠ. Publikace má dva díly, ve kterých se prolí­ná učivo z českého jazyka, matematiky a prvouky. Děti si prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností.
 • Ve většině skupinových prací je využito skládání částí obrázku do tabulky podle určitého pravidla. Dětem ve skupince jsou předloženy na listech různě rozmístěné části obrázku, které děti nejdříve vykreslují podle návodu - většinou podle výsledků příkladů (každému výsledku je přiřazena určitá barva), pak pečlivě vystřihnou i s pomocným údajem (pomocný údaj je například psací slovo) a přiřazují na správné místo do tabulky (na shodné slovo tiskací). Kartičky částí obrázku děti lepí do tabulky již bez pomocných údajů. Při bezchybném postupu se objeví celý obrázek.
 • Skupinové práce obsahují také listy se zajíma­vými úlohami, křížovkami. Děti doplňují do textu interpunkci, skládají slova, věty, vybírají pravdivá tvrzení, doplňují do vět slova z nápovědy, procvi­čují si opis, přepis, třídí pojmy i obrázky, luští, pracují s chybou, vykreslují dle vlastní fantazie, odpovídají na otázky na základě přečteného textu, cvičí se ve čtení s porozuměním, ...
 • Některé skupinové práce jsou obsažnější, do­poručují se rozdělit na více částí a věnovat se jim postupně delší dobu. Mnohé listy mohou sloužit dětem procvičovat si učivo nejen při skupinovém vyučování, ale mohou být využity i při samostatné práci jednotlivých žáků či při spolupráci ve dvo­jicích.
  • Cílem této pracovní učebnice je nejen usnad­nit učitelům přípravu na vyučování, poskytnout určitou další inspiraci, ale hlavně zpestřit dětem jejich výuku ve škole.
  • Publikace je úmyslně slepená tak, aby se listy z vazby dobře odtrhávaly. Takže by se měla kniha jakoby rozlepovat. Učiteli to velmi usnadní práci při přípravě na hodinu. Vybere si pouze určitou skupinovou práci nebo některé listy, pohodlně je vytrhne, rozdá žákům do skupinek a po vypraco­vání např. vystaví na nástěnce, založí dětem do portfolií apod.

  Přejeme Vám krásné zážitky s našimi pracovními listy!

  KOMPETENCE K UČENÍ:

  Práce žáků ve skupině:

  KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

  Práce žáků ve skupině:

  KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ:

  Práce žáků ve skupině:

  KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ:

  Práce žáků ve skupině:

  KOMPETENCE OBČANSKÉ:

  Práce žáků ve skupině:

  KOMPETENCE PRACOVNÍ:

  Práce žáků ve skupině:

  • Nejoptimálnější počet dětí ve skupině je tři až čtyři, ale zcela jistě úkoly zvládne pouze dvojice, nudit se nebude ani pětice. Žáci se postupně učí rozdělit si role ve skupině, společně hledat řešení, pracovat, aniž by se neustále vyptávali učitele, spolupracovat tiše, se spolužáky se domlouvat šep­tem, nebát se zeptat se kamaráda ve třídě na radu, být ochotný pomoci či poradit jinému spolužákovi, naslouchat, být tolerantní, získat odpovědnost za výborné splnění jim svěřeného úkolu, pracovat svým vlastním tempem, učí se sebekontrole, po třídě se pohybovat pomalu a neslyšně a samozřej­mě pouze za určitým účelem - jít si pro potřebnou pomůcku, zalistovat si v encyklopedii,
  • Při skupinovém a kooperativním učení je vytvořen velký prostor pro všechny žáky - nadané, výborné, ale i pro žáky prospěchově slabší, s LMD, dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, pro děti pra­cující pomalejším tempem či pro děti po nemoci. Je uplatňováno více volnosti, samostatnosti, děti se učí spolupracovat, jsou vedeny k pohybu, k pro­žívání radosti z práce, mají prostor se realizovat. Učí se naslouchat a pomáhat jeden druhému, být tolerantní, ohleduplní, neposmívat se méně úspěš­ným. Žáci se učí spravedlivě hodnotit sebe i své spolužáky, vyjádřit svůj názor, nebát se požádat o radu a být ochotní jiným radu či pomoc poskytnout.
   • Skupinové vyučování pomáhá naplňovat cíle základního vzdělávání dle RVP, to vyžaduje pod­nětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší. Všem žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Prostřednictvím skupino­vého vyučování rozvíjíme u dětí všechny klíčové kompetence.
   • posiluje pozitivní vztah k učení
   • podporuje tvořivost
   • učí žáky plánovat, organizovat, vyhodnocovat jejich činnosti
   • klade důraz na čtení s porozuměním, práci s textem
   • učí žáky vyhledávat a zpracovávat informace v literatuře a na internetu
   • navozuje situace, v nichž má žák radost z učení
   • učí práci s chybou, rozvíjí sebehodnocení žáků
   • učí trpělivosti
   • učí žáky nebát se problémů, prakticky je řešit
   • učí žáky algoritmu řešení problémů
   • umožňuje různé přijatelné způsoby řešení problémů
   • podporuje samostatnost, tvořivost a logické myšlení, ale současně i týmovou spolupráci při řešení problémů
   • předkládá takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí
   • učí žáky dokázat obhájit si své řešení
   • rozvíjí komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce
   • podporuje kritiku a sebekritiku
   • učí žáky prezentovat své názory a myšlenky
   • podporuje přátelskou komunikaci mezi žáky
   • vyžaduje dodržování určených pravidel, umožňuje žákům podílet se na sestavování těchto pravidel
   • učí žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace
   • učí žáky pracovat v týmech, vnímat vzájemné odlišnosti
   • rozvíjí schopnost žáků zastávat v týmu různé role
   • učí žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu
   • podporuje vzájemnou pomoc žáků, vytváří situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
   • upevňuje v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle
   • podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
   • učí žáky kamarádskému chování a poskytnutí požadované pomoci
   • vede žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem
   • vytváří ve výuce podnětné a tvořivé pracovní prostředí, mění se pracovní podmínky, žáci jsou vedeni k adaptaci na nové pracovní podmínky
   • pochvalou za odvedenou práci jsou žáci vedeni k pozitivnímu vztahu k práci
   • žáci jsou důsledně vedeni k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností< Zpět do nabídky