Domácí vzdělávání

Neurovědy a vzdělávání

Montessori

Doporučená literatura:

 
Literatura M. Montessori
MONTESSORI. M. Absorbující mysl. Překladatel: Volín Jan, 1. vydání, Praha: SPN, 2003. ISBN 80-86-189-02.3.
 
MONTESSORI M. Objevování dítěte. Překladatel: Henelová Vladimíra, 1. vydání, Praha: SPN, 2001. ISBN 80-86-189-0-5.
 
MONTESSORI M. Od dětství k dospívání. 1. vydání, Praha: TRITON, 2011. ISBN 978-80-7387-478-0.
 
MONTESSORI M. Tajuplné dětství. Překladatel: Volín Jan, 1. vydání, Praha: SPN, 1998. ISBN 80-86-189-00-7.
 
ZELINKOVÁ O. Pomoz mi, abych to dokázal sám. 1. vydání, Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-071-5.
 
Literatura pro rodiče/vychovatele
ALDORTOVÁ N.. Vychováváme děti a rosteme s nimi.1. vydání. Praha: Práh, 2010.ISBN 978-80-7252-287-3.
 

ENZENSBERGER H. M. Matematický čert, 1. Vydání. Praha: Dokořán s.r.o., 2006. ISBN 80-7363-092-3.

FABER A., MAZLISH E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly1. vydání, Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1747-7.

FABER A., MAZLISH E. Jak mluvit, aby se děti lépe učily doma i ve škole. 1. vydání, Brno: Computer Press, 2010, ISBN 978-80-251-2961-6.

FABER A., MAZLISH E. Sourozenci bez rivality. 1. vydání, Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2312-6.

FABER A., MAZLISH E. Osvobození rodiče, osvobozené děti. 1. vydání, Brno: Computer Press, 2010, ISBN 978-80-251-2946-3.

HARALD L. a kolektiv Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou. 1. vydání, Praha, ČS EFFE, 2000, ISBN 80-7194-266-9.

KAST – ZAHN A., Jak naučit děti pravidlům, 1. vydání, Brno, 2008, ISBN 978-80-251-2042-2.

KAUL CLAUS-DIETER. Deset dětských přání. 1. vydání, Praha: Maitrea, a.s., 2014. ISBN 978-80-7500-051-4.

KAUL CLAUS-DIETER. Montessori konkrétně - Matematika. 1. vydání, Praha: Maitrea, a.s., 2014. ISBN 978-80-7500-054-5.

KAUL CLAUS-DIETER. Montessori konkrétně – Praktický život a smyslová výchova. 1. vydání, Praha: Maitrea, a.s., 2014. ISBN 978-80-7500-053-8

KOPŘIVA P., NOVÁČKOVÁ J., NEVOLOVÁ D., KOPŘIVOVÁ T. Respektovat a být respektován1. vydání, Kroměříž, Spirála, 2005. ISBN 80-901873-6-6.

KOUKOLÍK FRANTIŠEK, DRTILOVÁ JANA, Vzpoura deprivantů, Nové, přepracované vydání – dotisk, Praha: Galén, 2006, 2008, ISBN 978-80-7262-410-2.
 

KOVALIKOVÁ SUSAN. Integrovaná tematická výuka, 1. vydání, Kroměříž, Spirála, 1995. ISBN 80-901873-1-5.

KREJČOVÁ V., KARGEROVÁ J., Začít spolu – metodický průvodce pro 1. Stupeň základní školy2. vydání, Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-906-4.

KUBY CLEMENS. Na cestě do sousední dimenze, 1. vydání, Praha: Eminent, 2005, ISBN 80-7281-197-5.

KUŘINA F. a kolektiv, Matematika a porozumění světu, 1 vydání, Praha: Academia, ISBN 978-80-200-1743-7.

MERTIN VÁCLAV. Výchova bez trestů, 1. vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN 978-80-7478-028-8.

NOVÁČKOVÁ JANA. Mýty ve vzdělávání, 1. vydání, Kroměříž, Spirála, 2006. ISBN 80-901873-8-2.

ROSENBERG M.B. Nenásilná komunikace. 2. vydání, Praha, Portál 2012. ISBN 978 -80-262-0141-0.

RÝDL K. Metoda Montessori pro naše dítě. 1. vydání, FF Univerzity Pardubice a ČS, EFFE, 2006. ISBN 80-7194-841-1.

SPITZER MANFRED, Digitální demence, jak připravit sami sebe a naše děti o rozum, 1. vydání, Brno, Host, 2014, ISBN 978-80-7294-872-7.

WILDOVÁ R. Svoboda a hranice, láska a respekt. 1. vydání, Praha: Dharmagaia, 2010. ISBN 978 -80-7436-005-3.

WILDOVÁ R. Učit se žít s dětmi. 1. vydání, Praha: Dharmagaia, 2012. ISBN 978-80-7436-029-9.

 
Literatura o matematice
BEUTELSPACHER. A. Matematika do kapsy. 1. vydání. Praha: Baronet a.s., 2005.ISBN 80-7214-841-9.
 

KOVAL, Václav. Kamarádi čísla. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969, 187 s. Matematická knižnice.

LUNDY, Miranda. Posvátná čísla. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011, 66 s. Pergamen. ISBN 978-80-7363-390-5.

Duchovní literatura

HAICH, Elisabeth. Zasvěcení. 4. vyd., V nakl. Metafora vyd. 1. V Praze: Metafora, 2012, 484 s. ISBN 978-80-7359-349-0.

Inspirující literatura 

CÍLEK, Václav. Jak to vidí-- Václav Cílek. 1. vyd. Praha: Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2010, 123 s. ISBN 978-80-86212-84-5

CÍLEK, Václav. Podzemní Praha: soupis podzemních objektů hlavního města a vybraná bibliografie. Praha: Zlatý kůň, 1995, 59 s. Knihovna České speleologické společnosti. ISBN 80-85304-34-1.

CÍLEK, Václav. Kameny a hvězdy: síly předků, oči kamenů, světla odjinud. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2014, 285 s., [16] s. obr. příl. ISBN 978-80-7363-603-6

František Koukolík: Já. O mozku, vědomí a sebeuvědomování 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, ©2013. 224 s. ISBN 978-80-246-2249-1

František Koukolík: Všechno dopadne jinak O minulosti, přítomnosti a především o pravděpodobné budoucnosti. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2011. 126 s. Rozhovory. ISBN 978-80-7429-176-0

KOUKOLÍK, František a Jana DRTILOVÁ. Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Praha: Makropulos, 1996, 303 p. ISBN 8090177689